مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ACP

مخفف عبارت ACP

Associate Computer Professional
ACP به‌ معنای انجمن کامپیوتر کاران بوده...