مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف فخوز

فولاد خوزستان

نماد گروه فلزات فولاد خوزستان در بازار بورس و سهام ایرانفخوز ارسال نظر

ارسال نظر