لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:20
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف AOA

Angle Of Attack

AOA زاویه بین باد و امتداد خط Chord Line ( در هواپیما )
AOA