مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DIU

Do It Yourself

ارسال نظر
خودتان آن را انجام دهیدDIU

ارسال نظر