مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شاد

شبکه آموزش دانش آموزی

ارسال نظر
اپلیکیشن شاد برای ارتباط آسان بین دانش آموز و معلم طراحی شده تا در ایام شیوع کرونا و تعطیلی مدارس، لطمه ای به یادگیری و تدریس دروس مقاطع مختلف تحصیلی نخورد.

بنابراین دانش آموزان با نصب اپلیکیشن شاد می توانند دسترسی بهتری به ارائه درس ها و کلاس های مجازی داشته باشند.شاد

ارسال نظر