لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 23:28
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف OTG

On The Go

ویژگی در گوشهای اندروئیدی وجود دارد با نام OTG که مخفف usb On The Go می باشد و گوشی شما را تبدیل به یک میزبان USB می کند.
OTG