لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 مهر 1398 - 09:15
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OTG

On The Go

ویژگی در گوشهای اندروئیدی وجود دارد با نام OTG که مخفف usb On The Go می باشد و گوشی شما را تبدیل به یک میزبان USB می کند.
OTG