مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ENT

Ear Nose and Throat

ارسال نظر
متخصص گوش حلق بینیENT

ارسال نظر