لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 14:36
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACS

Acute Coronary Syndrome

سندرم حاد کرونری
ACS