لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 27 آذر 1397 - 16:47
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف OPEL

Ocean Prediction Experimental Laboratory

اقیانوس پیش بینی تجربی آزمایشگاهی (دانشگاه میامی)
OPEL