مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WSMO

Web Service Modeling Ontology

سرویس وب جهت مدل سازی هستی شناسی
WSMO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود