مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ML

MilliLiter

ML واحد میلی لیتر می‌باشد.

لیتر یکای حجم که برابر است با یک‌هزارم متر مکعب یا هزار سانتیمتر مکعب. یک لیتر حجمی برابر با 10cm×10cm×10cm را اشغال می‌کند.
بطور مثال: یک میلی لیتر (۱ میلی لیتر) آب دارای جرم تقریبی ۱ گرم است.
ML
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود