مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SFX

Special Effects

جلوه‌های ویژه سینمایی (special effects) در صنعت فیلم سازی به تصاویری گفته می‌شود که در زمان ساخت فیلم، ساخت آنها بسیار مشکل یا غیر ممکن باشد. برای مثال فروریختن ساختمان کنگره آمریکا یا قطعه قطعه شدن مجسمه ابوالهول صحنه‌هایی هستند که ساختن آنها در دنیای واقعی غیر ممکن است. اما به کمک انیمیشن رایانه‌ای می‌توان تصویر آنها را به شکلی ساخت که تفاوتی با دنیای واقعی نداشته باشد.

قبل از آنکه رایانه‌ها قادر به تولید چنین تصاویری باشند نیز فیلم سازان جلوه‌های ویژه سینمایی فراوانی را می‌ساختند. آنها برای ساخت این جلوه‌ها از مدل‌های گچی، ماکت‌های مقوایی، عروسک‌ها و مدلهای کوچک شده استفاده می‌کردند.البته مفهوم special effectsبه معنی جلوه‌های ویژه با visual effects به معنی جلوه‌های بصری را نبایدباهم اشتباه گرفت.جلوه‌های ویژه آن است که توسط بدلکاران ودرمیادین به طورواقعی اجرامیشوند اماجلوه‌های بصری با رایانه هاانجام میشوند. برای مثال اگرکارگردان شکل خاصی ازابردر آسمان رادر نظرداشته باشداما آن شکل دردسترس نباشد از جلوه‌های بصری استفاده کرده وبارایانه شکل دلخواه را وارد آسمان تصویربرداری شده میکنند. اما مثلاتصادفات واکثرانفجارات راتوسط جلوه‌های ویژه واقعاانجام میدهند.البته بارعایت نکات ایمنی وعلمی.
SFX
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود