مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HAP

Hospital-Acquired Pneumonia

ذات الریه بیمارستانی (HAP) به هر ذات الریه که توسط یک بیمار در بیمارستان حداقل 48 تا 72 ساعت پس از بستری منعکس شود ، اطلاق می شود. بنابراین از پنومونی به دست آمده در جامعه متمایز می شود. معمولاً به جای ویروس، ناشی از عفونت باکتریایی است.
HAP
ارسال نظر

ارسال نظر