مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NEO

Near Earth Object

یک جسم نزدیک به زمین (NEO) هر بخش کوچکی از منظومه شمسی است که مدار آن را به نزدیکی زمین می رساند. طبق قرارداد، بخشی از منظومه شمسی یک NEO است اگر نزدیکترین رویکرد آن به خورشید (پیرلیون) کمتر از 1.3 واحد نجومی باشد (AU).
NEO
ارسال نظر

ارسال نظر