مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESP

ElectroStatic Precipitator

رسوب دهنده الکتروستاتیکی که برای کاهش آلایندگی کارخانه ها در دودکش آنها نصب میشود.
ESP
ارسال نظر

ارسال نظر