مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SQG

Strongly Quotient Graph

گراف خارج قسمتی قوی
SQG
ارسال نظر

ارسال نظر