مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ERCP

Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography

ای‌آرسی‌پی یا ERCP به معنی تصویربرداری باجهت مخالف از مجاری صفراوی و پانکراس توسط اندوسکوپی است. واژه خلاف‌ جهت از آنجا کاربرد دارد که اغلب برای تصویربرداری ایکس یک مادهٔ حاجب را از طریق لولهٔ گوارش و یا خون وارد بدن کرده و تصویربردازی می‌کنند اما مجاری صفراوی در بدن با سرچشمه غدد درون لوزالمعده و کیسهٔ صفرا شروع و به درون دوازدهه وارد می‌شوند. در ای‌آرسی‌پی پزشک به کمک اندوسکوپی و پس از وارد شدن به لوله‌گوارش و رسیدن به محدوده مجاری در دوازدهه و قسمت انتهایی معده٬ به درون مجرای صفراوی ماده حاجب را تزریق می‌کند.
ERCP
ارسال نظر

ارسال نظر