مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GPP

General Purpose Processors

پردازنده های با هدف عمومی
GPP
ارسال نظر

ارسال نظر