مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PKR

Pakistan Rupee

یکای پول کشور پاکستان روپیه است. هر روپیهٔ پاکستان برابر با صد پیسه است. انتشار این یکای پول تحت نظر بانک دولتی پاکستان است. هر لک برابر با صدهزار روپیه و هر کرور هم برابر با ده میلیون روپیه است.
PKR
ارسال نظر

ارسال نظر