مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IHA

Iranian Hydraulic Association

انجمن هیدرولیک ایران
IHA
ارسال نظر

ارسال نظر