مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NOS

Nitric oxide synthases

سنتاز نیتریک اکسید
NOS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود