مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FUO

FeverOf Unknown Origin

تب با علت ناشناخته
FUO
ارسال نظر

ارسال نظر