مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PCS

Public and Commercial Services

سرویس ارتباطات شخصی
PCS
ارسال نظر

ارسال نظر