مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MP

Northern Mariana Islands

مخفف جزایر ماریانای شمالی
MP
ارسال نظر

ارسال نظر