مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DSM

Distributed Shared Memory

هنگامی که بین سیستم های توزیع شده از حافظه اشتراکی استفاده می شود به این سیستم، سیستم توزیع شده با حافظه اشتراکی گفته می شود.
DSM
ارسال نظر

ارسال نظر