مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BI

Burundi

مخفف کشور بروندی
BI
ارسال نظر

ارسال نظر