مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AF

Afghanistan

مخفف کشور افغانستان
AF
ارسال نظر

ارسال نظر