مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DCS

Data Collection System

جمعآوری و پخش دادهها روی مناطق وسیع و پراکنده
DCS
ارسال نظر

ارسال نظر