مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف STM

Scanning Tunneling Microscope

میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) گونه‌ای میکروسکوپ پراب روبشی است که براساس روبش سطح رسانا به‌وسیلهٔ نوک بسیار باریک ( در حد چند نانومتر ) و تغییر در میزان جریان عبوری برحسب فاصله کار می‌کند. بااین میکروسکوپ می‌توان نحوه آرایش اتمها در سطح شبکه را به تصویر کشید. به عبارت دیگر تصویر ایجاد شده نشان دهنده آرایش فضایی نوار رسانش فلز یا نیمه هادی است.

جریان در این گونه میکروسکوپ مستقیم (DC) است و جریان بصورت توانی با فاصله نوک-نمونه رابطه دارد.
STM
ارسال نظر

ارسال نظر