مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OMP

Outer Membrane Protein

پروتئین غشای خارجی
OMP
ارسال نظر

ارسال نظر