مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VCO

مخفف عبارت VCO

Voltage Controlled Oscillator
یک گوشی موبایل بایستی بتواند روی...
ISBD

مخفف عبارت ISBD

International Standard Bibliographic Description
اين استاندارد كه به استاندارد...
RSTP

مخفف عبارت RSTP

rapid spaning tree protocol
این پروتکل همان پروتکل STP می باشد با...
PING

مخفف عبارت PING

Packet InterNetwork Grouper
عمل پینک در بین مهندسان شبکه بسیار مورد...
RDF

مخفف عبارت RDF

Resource Description Framework
آردی‌اف یا چارچوب توصیف منابع (RDF)...