مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف C&E

Cause and Effect

علت و معلول
C&E
ارسال نظر

ارسال نظر