مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TTYL

Talk To You Later

بعدا باهات صحبت میکنم
TTYL
ارسال نظر

ارسال نظر