مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HDD

مخفف عبارت HDD

Hard Drive Disk
دیسک سخت وسیله‌ای است با یک یا چند صفحه...