مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UST

Underground Storage Tank

مخزن ذخیره سازی زیرزمینی (UST) در ایالت متحده
UST
ارسال نظر

ارسال نظر