مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HIPO

مخفف عبارت HIPO

Hierarchy plus Input - Process - Output
توضیحات یک روش طراحی و مستندسازی برنامه...