مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GLA

Global Liberation Army

GLA مخفف Global liberation army است که به معنی (نیرو های مربوط به کشور های خاورمیانه و اطراف آن) می باشد.
GLA
ارسال نظر

ارسال نظر