مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BMHA

Buffalo Municipal Housing Authority

اداره مسکن شهری بوفالو (نیویورک، آمریکا)
BMHA
ارسال نظر

ارسال نظر