مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SUMO

Suggested Upper Merged Ontology

یک آنتولوژی سطح بالا که چندین آنتولوؤی را باهم جمع می کند و در وب معنایی و ... کاربرد دارد و امروزه سطح بالاترین آنتولوژی موجود است.
SUMO
ارسال نظر

ارسال نظر