مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AOA

Angle Of Attack

AOA زاویه بین باد و امتداد خط Chord Line ( در هواپیما )
AOA
ارسال نظر

ارسال نظر