مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MFM

Magnetic Force Microscope

میکروسکوپ نیروی مغناطیسی (MFM) نوعی میکروسکوپ توسعه یافته از ایدهٔ میکروسکوپ نیروی اتمی است. این میکروسکوپ از تغییرات فضایی نیروی مغناطیسی بین سطح نمونه و نوک کانتی لیور برای تصویرسازی استفاده می‌کند.
MFM
ارسال نظر

ارسال نظر