مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NSAID

Nonsteroidal Anti Iinflammatory Drug

داروی ضد التهابی غیر استروئیدی
NSAID
ارسال نظر

ارسال نظر