مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AWC

مخفف عبارت AWC

Association for Women in Computing
سازمان حرفه‌ای و غیرانتفاعی، متشکل از...