مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FOK

Fill Or Kill Order

سفارش خرید یا فروش که باید بلافاصله به طور کامل اجرا شود وگرنه لغو می شود.
FOK
ارسال نظر

ارسال نظر