مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف همت

هزار میلیارد تومان

گاهی ممکن است به جای «هزار میلیارد تومان» از مخفف آن یعنی «همت» استفاده کنند.
همت
ارسال نظر

ارسال نظر