مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SDF

Syrian Democratic Forces

نیروهای دموکراتیک سوریه
SDF
ارسال نظر

ارسال نظر