مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MOTD

Message Of The Day

پیام روز - شعار روز
MOTD
ارسال نظر

ارسال نظر