مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FAD

For A Day

برای یک روز
FAD
ارسال نظر

ارسال نظر