مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شبخ

شب بخیر

عبارت شبخ اغلب در توییتر مورد استفاده قرار می‌گیرید و به معنای شب بخیر گفتن هست.
شبخ
ارسال نظر

ارسال نظر