مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OBVS

Obviously

به طور مشخص
OBVS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود